BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Giới thiệu về ASEAN » Các văn kiện cơ bản

Tuyên bố chủ tịch Cấp cao ASEAN lần thứ 27


 

TUYÊN BỐ CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN LẦN THỨ 27

CUA-LA LĂM-PƠ, NGÀY 21/11/2015

 

“NGƯỜI DÂN CỦA CHÚNG TA, CỘNG ĐỒNG CỦA CHÚNG TA,
TẦM NHÌN CỦA CHÚNG TA”

 

 

Chúng tôi, những Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ của các Nước Thành viên ASEAN, tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27, được tổ chức bởi nước Chủ tịch Ma-lai-xia với chủ đề “Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta”, tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia ngày 21/11/2015.

2.                 Chúng tôi đã thảo luận một cách rộng rãi và hiệu quả, phản ánh tinh thần năm Chủ tịch của Ma-lai-xia nhằm tạo ra một Cộng đồng ASEAN hướng về người dân, lấy người dân làm trung tâm, gồm tất cả các lĩnh vực hợp tác chính trị - an ninh, tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa – xã hội.

3.                 Chúng tôi hoan nghênh những tiến triển trong nỗ lực xây dựng cộng đồng dựa trên tám ưu tiên của ASEAN do Ma-lai-xia đề ra trong nhiệm kỳ Chủ tịch năm 2015, bao gồm việc chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN; xây dựng tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2015; đưa ASEAN đến gần hơn với người dân; tăng cường phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và vi mô trong khu vực; mở rộng thương mại và đầu tư nội khối ASEAN; củng cố các thể chế của ASEAN; thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực thông qua chính sách ôn hòa; và tăng cường vai trò toàn cầu của ASEAN.

4.                 Chúng tôi đã ký/thông qua các văn kiện sau tại Hội nghị:

Ø Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ về thành lập Cộng đồng ASEAN 2015

Ø Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ về ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước

Ø Công ước ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em

Ø Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ về già hóa: Tăng quyền cho người cao tuổi ASEAN

Ø Tuyên bố chung ASEAN về biến đổi khí hậu 2015

Ø Khung khu vực và kế hoạch hành động thực hiện Tuyên bố ASEAN về tăng cường bảo trợ xã hội

Ø Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ về giáo dục đại học.

Ø Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ

Ø Kế hoạch hành động khu vực về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em

Ø Tuyên bố về chương trình nghị sự về biến đổi khí hậu và bền vững môi trường ASEAN sau 2015

 

THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG ASEAN

5.                 Chúng tôi hoan nghênh việc chính thức thành lập Cộng đồng ASEAN 2015 vào ngày 31/12/2015 bao gồm Cộng đồng Chính trị - An ninh (APSC), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC). Đây là kết quả của những nỗ lực suốt năm thập kỷ nhằm xây dựng cộng đồng kể từ khi ký Tuyên bố Băng Cốc năm 1967.

6.                 Thực hiện cam kết của các Lãnh đạo ASEAN về thành lập Cộng đồng ASEAN được nêu trong Tuyên bố Cha-am Hua-Hin về Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN (2009-2015), chúng tôi hài lòng với việc thực hiện thành công Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN 2009-2015 bao gồm các Kế hoạch tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh, Cộng đồng Kinh tế, và Cộng đồng Văn hóa – Xã hội, cũng như Khung Chiến lược và Kế hoạch Công tác Sáng kiến ​​Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn II (2009-2015), và Kế hoạch tổng thể về Kết nối ASEAN. Những văn kiện này đã định hướng cho các nỗ lực thành lập Cộng đồng ASEAN 2015.

7.                 Với nhận thức rằng việc xây dựng Cộng đồng ASEAN là một quá trình tiếp diễn, chúng tôi đã nhất trí tiếp tục củng cố ASEAN thành một cộng đồng gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và có trách nhiệm xã hội vì lợi ích của người dân. Chúng tôi khẳng định quyết tâm và cam kết nhằm thúc đẩy người dân tham gia vào tiến trình xây dựng Cộng đồng và từ đó hưởng lợi đầy đủ từ quá trình hội nhập ASEAN.

8.                 Chúng tôi tái khẳng định cam kết và tuân thủ Hiến chương ASEAN, văn kiện đảm bảo pháp nhân của ASEAN và tạo khuôn khổ thể chế của một tổ chức khu vực hoạt động dựa trên luật lệ nhằm thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài, tăng trưởng kinh tế bền vững, cùng chia sẻ thịnh vượng và tiến bộ xã hội. Chúng tôi kêu gọi các nước thành viên ASEAN kịp thời phê chuẩn tất cả các văn kiện pháp lý còn lại theo Hiến chương ASEAN. Chúng tôi cũng tái khẳng định cam kết thúc đẩy luật lệ, quản trị tốt và chống tham nhũng thành những nguyên tắc nền tảng của Cộng đồng.

9.                 Nhận thức nhu cầu phối hợp hiệu quả hơn giữa các cơ quan ASEAN nhằm giải quyết các vấn đề liên ngành và triển khai hiệu quả hơn các dự án và hoạt động của ASEAN, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố Ban Thư ký và các cơ quan của ASEAN, và giao Hội đồng Điều phối ASEAN (ACC) tiếp tục thực hiện các khuyến nghị của Nhóm đặc trách Cao cấp về tăng cường Ban Thư ký ASEAN và rà soát các cơ quan ASEAN theo kế hoạch đã đề ra.

ASEAN 2025: CÙNG VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC

10.             Chúng tôi hài lòng thông qua gói văn kiện ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước, bao gồm Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ về ASEAN 2025: cùng vững vàng tiến bước, Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị -An ninh ASEAN 2025, Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2025 và Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN 2025. Chúng tôi cũng kỳ vọng sớm thông qua Kế hoạch Công tác IAI III và Kế nối ASEAN 2025 trong năm 2016, trở thành một phần hợp nhất với ASEAN 2025: cùng vững vàng tiến bước. Theo đó, chúng tôi hoan nghênh Nhóm Đặc trách Cao cấp trong việc soạn thảo Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015.

11.             Chúng tôi hài lòng rằng Tầm nhìn ASEAN 2025 định ra một con đường hướng về phía trước của ASEAN trong thập kỷ tới, xây dựng dựa trên việc làm sâu sắc tiến trình hội nhập để xây dựng một Cộng đồng ASEAN hoạt động theo luật pháp, hướng về người dân, lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi cam kết thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025 với việc thực hiện đầy đủ các mục tiêu đề ra trong ba Kế hoạch Tổng thể.

12.             Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác chính trị - an ninh nhằm xây dựng một cộng đồng dựa trên luật lệ, dung nạp và tự cường trong đó người dân được hưởng các quyền con người, các quyền tự do cơ bản và công bằng xã hội; đề cao các giá trị dung thứ và ôn hòa cũng như các nguyên tắc cơ bản, các giá trị, quy chuẩn chung của ASEAN, cùng sống trong một môi trường an ninh, an toàn, có năng lực ngày càng cao nhằm ứng phó hiệu quả với các thách thức hiện tại và mới nổi. Điều này sẽ hỗ trợ chúng ta trong quá trình vươn lên ở một khu vực năng động với ASEAN đóng vai trò trung tâm trong cấu trúc khu vực đang định hình và đóng một vai trò xây dựng trên phạm vi toàn cầu.

13.             Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác kinh tế nhằm tạo ra một nền kinh tế khu vực hội nhập sâu sắc và gắn kết chặt chẽ, cũng như một cộng đồng cạnh tranh, sáng tạo và năng động nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động cao, đồng thời tăng cường kết nối và hợp tác chuyên ngành. Chúng tôi quyết tâm xây dựng một cộng đồng tự cường và dung nạp hơn nữa nhằm phát triển công bằng và tăng trưởng toàn diện, cũng như một ASEAN có mối liên kết toàn cầu, góp phần thúc đẩy một cách tiếp cận hợp lý, có hệ thống trong các quan hệ kinh tế đối ngoại.

14.             Chúng tôi cam kết tăng cường hợp tác văn hóa-xã hội nhằm xây dựng một cộng đồng có sự tham gia và mang lại lợi ích cho người dân của chúng ta, một cộng đồng dung nạp, bền vững, tự cường và năng động, trong đó người dân tham gia vào các tiến trình ASEAN, được hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn, tiếp cận tới các cơ hội một cách bình đẳng, được sống trong một môi trường bền vững, với năng lực ứng phó, thích nghi và sáng tạo cao hơn.

15.             Nhằm thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, chúng tôi nhấn mạnh sự cấp thiết tăng cường năng lực thể chế ASEAN và đề cao vao trò của thể chế ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế. Chúng tôi giao các bộ phận, cơ quan chuyên ngành ASEAN thực hiện văn kiện ASEAN 2025: Cùng vững vàng tiến bước.

CỘNG ĐỒNG CHÍNH TRỊ - AN NINH ASEAN

16.             Chúng tôi hài lòng ghi nhận các thành tựu trong việc thực hiện Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN (APSC) (2009-2025), góp phần mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác chính trị an ninh cũng như mở đường cho việc thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay.

17.             Chúng tôi tái khẳng định Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) là một quy tắc ứng xử quan trọng chi phối quan hệ liên quốc gia trong khu vực và là nền tảng duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Chúng tôi quyết tâm đề cao hơn nữa mục tiêu và các nguyên tắc đề ra trong TAC và nhất trí nghiên cứu thêm về các đề nghị tham gia TAC trên cơ sở phù hợp với các hướng dẫn sửa đổi.

18.             Chúng tôi tái khẳng định cam kết duy trì khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác theo Hiệp ước về Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (Hiệp ước SEANWFZ) và Hiến chương ASEAN. Chúng tôi nhất trí thúc đẩy nỗ lực của các quốc gia thành viên Hiệp ước SEANWFZ và các quốc gia có vũ khí hạt nhân để giải quyết những vấn đề còn lại, phù hợp với các mục tiêu và nguyên tắc của Hiệp ước SEANWFZ liên quan việc ký kết và phê chuẩn Nghị định thư Hiệp ước SEANFWZ trong thời gian sớm nhất, nhằm hỗ trợ thực hiện đầy đủ và hiệu quả Hiệp ước, thông qua Kế hoạch hành động tăng cường thực thi Hiệp ước SEANWFZ giai đoạn 2013-2017. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 70 về Hiệp ước SEANWFZ. Chúng tôi cũng hoan nghênh việc xác định Mạng lưới các cơ quan quản lý hạt nhân ở khu vực Đông Nam Á (ASEANTOM) là một cơ quan chuyên ngành của ASEAN thuộc trụ cột APSC nêu trong Phụ lục 1 của Hiến chương ASEAN.

ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình

19.             Trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực đang thay đổi, chúng tôi khẳng định cam kết duy trì và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực đang định hình và trong quan hệ với các đối tác bên ngoài như đã nêu trong tài liệu “Duy trì và Tăng cường Vai trò Trung tâm của ASEAN: Kế hoạch công tác sửa đổi” được các Ngoại trưởng ASEAN thông qua tại New York tháng 9/2015. Chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường cấu trúc khu vực dựa trên luật lệ thông qua thúc đẩy các mục tiêu và nguyên tắc đề ra trong Hiến chương ASEAN, cũng như trong các văn kiện và tuyên bố khác, như Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC), Hiệp ước về một khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và Tuyên bố của Hội nghị cấp cao Đông Á về các nguyên tắc quan hệ đôi bên cùng có lợi (Các nguyên tắc Ba-li), để đảm bảo và tăng cường hòa bình, ổn định, an ninh và thịnh vượng trong khu vực và ở phạm vi rộng hơn.

Phong trào Ôn hòa Toàn cầu

20.             Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của sự ôn hòa như một giá trị đã được thiết lập của ASEAN, trong đó nhấn mạnh sự khoan dung, hiểu biết, đối thoại, tôn trọng tính đa dạng và dung nạp, nhằm đạt được hòa bình, an ninh và hòa hợp ở khu vực, phù hợp với Tuyên bố Lăng-ka-wi về Phong trào Ôn hòa Toàn cầu thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia ngày 27/4/2015. Chúng tôi cũng được khích lệ trước các hoạt động khởi xướng bởi các bên liên quan và các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có Quỹ Phong trào Ôn hòa Toàn cầu (GMMF), nhằm thúc đẩy triết lý ôn hòa của ASEAN thành một cách tiếp cận toàn diện, không chỉ trong việc giải quyết các khác biệt và mâu thuẫn một cách hòa bình mà còn đảm bảo phát triển bền vững và dung nạp, tăng trưởng công bằng, cũng như thúc đẩy hòa hợp xã hội và hiểu biết lẫn nhau giữa các quốc gia và khu vực. 

Uỷ ban liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR)

21.             Chúng tôi hài lòng ghi nhận việc thực hiện thành công Kế hoạch công tác 5 năm của Ủy ban liên chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR) 2010-2015 nhằm hỗ trợ thực hiện đầy đủ Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD) và Tuyên bố Phnôm Pênh thông qua AHRD. Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực của AICHR nhằm tăng cường nhận thức về Tuyên bố Nhân quyền ASEAN (AHRD) và vai trò của AICHR như một cơ chế nhân quyền bao trùm của ASEAN nhằm tăng cường và bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của người dân trong khu vực. Do bản chất liên ngành của vấn đề nhân quyền, chúng tôi kêu gọi AICHR thực hiện hiệu quả Kế hoạch công tác 5 năm mới (2016-2020), trong đó có việc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chuyên ngành khác của ASEAN và các bên liên quan, như được nêu trong Điều khoản tham chiếu của AICHR, nhằm đồng bộ các nguyên tắc về nhân quyền ở cả 03 trụ cột của ASEAN.

Hội đồng liên Nghị viện ASEAN (AIPA)

22.             Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA) trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và hoan nghênh kết quả AIPA lần thứ 36 ngày 06-12/9/2015 tại Cua-la Lăm-pơ. Chúng tôi ghi nhận vai trò quan trọng của AIPA trong việc tiếp cận với cử tri nhằm tăng cường nhận thức về tầm quan trọng của việc thành lập Cộng đồng ASEAN và các lợi ích mà hội nhập đem lại. Chúng tôi cũng khuyến khích AIPA tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy một Cộng đồng ASEAN hoạt động theo luật lệ.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM)

23.             Chúng tôi ghi nhận vai trò quan trọng của các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN trong việc xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN. Chúng tôi hoan nghênh sự tiến triển trong việc hợp tác quốc phòng giữa các nước thành viên ASEAN cũng như với các đối tác bên ngoài thông qua Nhóm Công tác 6 Chuyên gia ADMM mở rộng (EWGs) thảo luận về hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ, chống chủ nghĩa khủng bố, an ninh hàng hải, quân y, hoạt động bom mìn nhân đạo, các hoạt động gìn giữ hoà bình. Chúng tôi kỳ vọng vào việc duy trì các cam kết hợp tác thiết thực thông qua các hoạt động huấn luyện thực địa có thể được triển khai năm 2016. Chúng tôi ghi nhận việc thành lập Trung tâm Quân y ASEAN (ACMM). Chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị hẹp ADMM và ADMM Mở rộng lần thứ 3 được tổ chức tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia từ ngày 02-05/11/2015, trong đó các Bộ trưởng Quốc phòng đã có những thảo luận hiệu quả và đưa ra các đề xuất mới nhằm giúp ADMM và ADMM Mở rộng có thể xử lý các thành thức an ninh phức tạp.

Hội nghị Bộ trưởng về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC)

24.             Chúng tôi tái khẳng định cam kết đấu tranh chống tội phạm xuyên quốc gia và ghi nhận kết quả của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 10 về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC 10) được tổ chức tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia từ 28/9-01/10/2015. Chúng tôi hoan nghênh quyết định tổ chức họp AMMTC hàng năm, bắt đầu từ năm 2017 và quyết định đưa việc buôn bán trái phép động vật hoang dã, buôn lậu gỗ và buôn người trở thành các lĩnh vực hợp tác mới trong khuôn khổ AMMTC.

25.             Nhằm đối phó mối đe dọa ngày càng gia tăng của tình trạng cực đoan hóa và bạo lực cực đoan đối với khu vực ASEAN, chúng tôi ghi nhận kết quả của Hội nghị đặc biệt cấp Bộ trưởng ASEAN về sự trỗi dậy của tình trạng cực đoan hóa và bạo lực cực đoan được tổ chức tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia vào ngày 02/10/2015. Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết tăng cường hợp tác để hạn chế sự lan rộng của chủ nghĩa cực đoan một cách tổng thể.

26.             Chúng tôi đã ký Công ước ASEAN về chóng buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (ACTIP) nhằm xử lý vấn nạn buôn bán người ở khu vực. Chúng tôi cũng mong muốn triển khai Kế hoạch hành động ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em (APA) một cách tổng thể và tăng cường hợp tác liên ngành trong giải quyết vấn đề buôn bán người.

27.             Trước tính cấp bách của việc giải quyết các thách thức ngày càng tăng của tình trạng di cư bất thường ở Đông Nam Á, chúng tôi đề cao kết quả Hội nghị Bộ trưởng ASEAN khẩn cấp về tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) liên quan tình trạng di cư bất thường ở Đông Nam Á tổ chức tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia vào ngày 2/7/2015 và Cuộc họp đặc biệt về Di cư bất thường ở Ấn Độ Dương tại Băng-cốc ngày 29/5/2015 để tìm giải pháp cho vấn đề này. Chúng tôi kỳ vọng vào việc tổ chức Cuộc họp đặc biệt lần 2 về Di cư bất thường ở Ấn Độ Dương tại Băng-cốc ngày 03/12/2015. Chúng tôi ghi nhận việc thông qua Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ về tình trạng di cư bất thường ở Đông Nam Á tại Hội nghị AMMTC lần thứ 10. Chúng tôi tiếp tục khuyến khích AMMTC đẩy nhanh việc thông qua Điều khoản tham chiếu của quỹ ủy thác để hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo và cứu trợ nhằm giải quyết các thách thức từ tình trạng di cư bất thường ở khu vực.

28.             Hội nhập khu vực và kết nối tăng cường ngày càng sâu rộng hơn có thể bị lạm dụng cho các hoạt động xuyên biên giới bất hợp pháp, chúng tôi nhất trí tăng cường hợp tác về quản ký biên giới bao gồm việc tăng cường chia sẻ thông tin và trao đổi tin tức tình báo nhằm bảo vệ khu vực khỏi tội phạm xuyên quốc gia và các thách thức xuyên biên giới.  

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về các vấn đề ma túy (AMMD)

29.             Nhận thấy mối đe dọa của ma túy đối với khu vực ASEAN, chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ tư về các vấn đề ma túy (AMMD) tổ chức tại Langkawi, Ma-lai-xia từ ngày 27-29/10/2015 với việc thông qua Tuyên bố lập trường của ASEAN nhấn mạnh cam kết theo đuổi một cách tiếp cận không dung thứ nhằm thực hiện tầm nhìn khu vực về một ASEAN không có ma túy. Chúng tôi nhất trí thông qua một cách tiếp cận toàn diện và cân bằng trong quá trình giải quyết vấn nạn ma túy, bao gồm các biện pháp nhằm giảm cả cung lẫn cầu về ma túy cũng như tăng cường các lĩnh vực thực thi, giáo dục phòng ngừa, trị liệu và phục hồi, nghiên cứu và phát triển liệu pháp thay thế. Tuyên bố lập trường cũng nhấn mạnh quyền chủ quyền và trách nhiệm của mỗi quốc gia trong việc quyết định cách tiếp cận phù hợp nhất để giải quyết vấn đề ma túy, có tính đến bối cảnh và quy chuẩn của xã hội quốc gia thành viên. Chúng tôi nhất trí có một Tuyên bố của ASEAN tại phiên họp lần thứ 59 Ủy ban Ma túy vào tháng 3/2016 và tại Khóa họp đặc biệt Đại hội đồng Liên hợp quốc về Vấn nạn ma túy trên thế giới sẽ diễn ra vào tháng 4/2016. Chúng tôi cũng hy vọng Xinh-ga-po đăng cai Hội nghị AMMD lần thứ 5 vào năm 2016. Chúng tôi cũng hoan nghênh việc thành lập Trung tâm Hợp tác Điều phối ASEAN về Ma tuý (ASEAN-NARCO) tại Băng-cốc nhằm tăng cường hợp tác ASEAN, nhất là về chia sẻ thông tin và trao đổi tin tức tình báo giữa các cơ quan thực thi luật và kiểm soát chất kích thích trong khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM)

30.              Chúng tôi ghi nhận sự tiến triển của Hội nghị Bộ trưởng Tư pháp các nước ASEAN (ALAWMM) trong việc phát triển và xây dựng các chương trình nhằm giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau giữa các nước thành viên ASEAN để có các chiến lược tăng cường pháp quyền, hệ thống tư pháp và nền tảng pháp lý. Liên quan lĩnh vực này, chúng tôi hoan nghênh kết quả của Hội nghị ALAWMM lần thứ 9 được tổ chức tại Ba-li, In-đô-nê-xia vào ngày 22/10/2015, với việc khẳng định cam kết của các nước thành viên ASEAN cùng nâng cấp Hiệp định Hỗ trợ tư pháp (MLAT) thành một công cụ pháp lý của ASEAN cũng như nỗ lực triển khai cơ chế dẫn độ giữa các nước thành viên trong khi cân nhắc khả năng xây dựng một Hiệp định dẫn độ ASEAN có tính ràng buộc pháp lý của ASEAN.

Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (AIPR)

31.             Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giải quyết xung đột và quản lý xung đột để thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Chúng tôi ghi nhận sự tiến bộ trong hoạt động của Viện Hòa bình và Hòa giải ASEAN (AIPR) và đánh giá cao các nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban tư vấn trong việc vận hành đầy đủ chức năng của Viện. Chúng tôi ghi nhận việc tổ chức Hội thảo AIPR về sự tham gia của phụ nữ vào các tiến trình hoà bình và giải quyết xung đột, tổ chức tại Xê-bu, Phi-líp-pin ngày 18-19/3/2015, và kỳ vọng sẽ tổ chức Hội thảo AIPR về tình trạng của phụ nữ và trẻ em trong trường hợp xung đột, tổ chức tại Tay-gay-tay, Phi-líp-pin từ 7-9/12/2015.

Trung tâm hành động bom mìn khu vực ASEAN (ARMAC):

32.             Chúng tôi ghi nhận các kết quả thành công của Hội thảo khu vực lần 2 về việc thành lập ARMAC: hợp tác hướng tới hoạt động, ngày 14-15/8/2015 tại Xiêm-diệp, Căm-pu-chia. Chúng tôi ghi nhận việc hoàn thành đề cử đại diện các nước thành viên ASEAN vào Uỷ ban chỉ đạo của ARMAC.

Diễn đàn biển ASEAN (AMF)

33.             Chúng tôi hoan ngênh sự hợp tác và đối thoại, tham vấn mang tính xây dựng về các vấn đề hàng hải được các nước quan tâm và có lợi ích chung, bao gồm an ninh hàng hải, môi trường biển, bảo tồn biển, tìm kiếm cứu nạn, kết nối hàng hải, giám sát hàng hải, an ninh cảng biển, đáng bắt cá trái phép và việc quản lý bền vững các tài nguyên biển. Chúng tôi hoan nghênh kết quả của Diễn đàn biển ASEAN (AMF) lần thứ 6 và Diễn đàn biển ASEAN mở rộng (EAMF) lần thứ 4 tại Ma-na-đô, In-đô-nê-xia từ 9-10/9/2015.

 

CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN

34.             Tình hình kinh tế của ASEAN vẫn tương đối ổn định mặc dù nền kinh tế toàn cầu có nhiều bất ổn, như ảnh hưởng của việc giá dầu toàn cầu sụt giảm và sự mất giá của đồng tiền khu vực so với đồng đôla Mỹ và sự tăng trưởng chậm lại ở Trung Quốc. Chúng tôi tự tin sẽ đạt được tốc độ tăng trưởng GDP thực tế dự tính 4,4% trong năm nay. Với những cải thiện được dự báo từ nền kinh tế toàn cầu, GDP của khu vực dự kiến tăng trưởng tới 4,9% trong năm 2016.

35.             Mặc dù môi trường kinh tế khó khăn, Chúng tôi giữ vững cam kết tiếp tục các nỗ lực hội nhập khu vực. Việc tiếp tục hội nhập kinh tế sâu rộng rất quan trọng cho ASEAN để thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI) cần thiết, cũng như nguồn đầu tư tư nhân để phục vụ cho việc phát triển hạ tầng trong khu vực.

36.             Chúng tôi hài lòng với những thành tựu của các nỗ lực hội nhập kinh tế khu vực thông qua việc cơ bản hoàn thành Kế hoạch tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2015, và vui mừng chính thức công bố việc thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Chúng tôi cũng ghi nhận rằng các mục còn lại sẽ được ưu tiên thực hiện trong chương trình nghị sự của AEC sau năm 2015 để hoàn thành vào năm 2016. Trong bối cảnh này, Chúng tôi hoan nghênh việc xuất bản Báo cáo Hội nhập ASEAN năm 2015 và AEC 2015: Tiến bộ và Những thành tựu chính, trong đó đưa ra một bản phân tích toàn diện về tiến độ và tác động của việc thực hiện Kế hoạch tổng thể Xây dựng AEC và cũng là một tài liệu tham khảo thân thiện với người đọc về AEC.

37.             Việc thành lập AEC đã góp phần quan trọng vào việc giảm tỷ lệ hộ nghèo, cải thiện tổng thể chất lượng cuộc sống của người dân, thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường phát triển kinh tế, mở rộng thương mại và đầu tư ngoại khối và nội khối ASEAN. Thương mại toàn cầu của ASEAN đạt mức kỷ lục mới với 2,53 nghìn tỷ đôla Mỹ trong năm 2014 so với mức 1,61 nghìn tỷ đôla Mỹ trong năm 2007. Dòng vốn FDI vào khu vực đã tăng trưởng đều qua các năm và đạt mức 136,2 tỷ đôla Mỹ trong năm 2014.

38.             Chúng tôi hài lòng ghi nhận rằng thương mại và đầu tư nội khối ASEAN có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ. Thương mại nội khối ASEAN đạt 608,3 tỷ đôla Mỹ trong năm 2014, chiếm 24,1% tổng thương mại của khu vực, đưa ASEAN trở thành thị trường lớn nhất trong khu vực đối với đối tác. Với 24,4 tỷ đôla Mỹ, đầu tư nội khối ASEAN chiếm 17,9% dòng vốn FDI vào khu vực, đứng thứ hai trong các nguồn đầu tư. Chúng tôi hi vọng rằng thương mại và đầu tư của ASEAN vào năm 2015 sẽ duy trì được đà tăng trưởng như trong những năm qua. Các số liệu về tổng GDP của khu vực đạt 2,57 nghìn tỷ đôla Mỹ vào năm 2014, cùng với GDP bình quân đầu người là 4.135 đôla Mỹ, đã tăng gấp đôi so với số liệu năm 2007.

39.             Chúng tôi tái khẳng định cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục quá trình thúc đẩy hội nhập kinh tế trong 10 năm tới theo Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Kinh tế ASEAN vào năm 2025. Đây là tài liệu đầy tham vọng, vạch ra các biện pháp chiến lược sẽ được các nước trong khu vực thực hiện trong 10 năm tiếp theo để có được một AEC vào năm 2025 với những đặc điểm chính sau đây: (i) một nền kinh tế hội nhập và thống nhất cao; (ii) Một ASEAN có tính cạnh tranh, sáng tạo, và năng động; (iii) sự kết nối và hợp tác ngành được nâng cao ; (iv) Một ASEAN tự cường, hòa hợp, hướng về người dân và lấy người dân làm trung tâm; và (v) Một ASEAN toàn cầu.

40.             Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua và ra mắt Kế hoạch hành động chiến lược của ASEAN về Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2016-2025 (SAP SMED 2025). SAPSMED 2025 sẽ tập trung vào thúc đẩy năng suất, công nghệ và đổi mới, tăng cường tiếp cận tài chính, tăng cường tiếp cận thị trường và quốc tế, củng cố chính sách và môi trường pháp lý cũng như thúc đẩy sư phát triển của doanh nghiệp và nguồn nhân lực. Một trọng tâm mới của bản Kế hoạch nhằm củng cố các doanh nghiệp nhỏ cũng rất quan trọng đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng phục hồi của các doanh nghiệp nhỏ. Việc thực hiện hiệu quả SAP SMED 2025 sẽ đòi hỏi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp nhỏ, vừa và nhỏ (MSMEs) trong khu vực. MSMEs gắn kết sẽ thúc đẩy hội nhập ASEAN và hưởng lợi từ việc hội nhập chuỗi cung ứng của khu vực theo khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do của ASEAN.

41.             Chúng tôi cũng tái khẳng định cam kết tiếp thu và thực hiện đổi mới một cách chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ở khu vực. Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học Công nghệ và Đổi mới (APASTI 2016-2025) sẽ hỗ trợ những nỗ lực của ASEAN trong việc tạo ra một khu vực sáng tạo, cạnh tranh, sôi động, bền vững và hội nhập kinh tế. Hiểu được vai trò quan trọng của việc thích nghi, phổ biến và đổi mới công nghệ đối với tăng trưởng năng suất và khả năng cạnh tranh dài hạn của ASEAN, chúng tôi nhận thấy cần có một nỗ lực phối hợp để tăng cường sự đổi mới và năng lực công nghệ.

42.             Chúng tôi cũng hoan nghênh việc hoàn thành các kế hoạch chuyên ngành khác liên quan tới AEC để triển khai các biện pháp chiến lược đã đề ra trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2025, và hướng tới việc hoàn thành các mục chưa thực hiện trong các kế hoạch chuyên ngành liên quan tới AEC sau 2015 khác.

43.             ASEAN nhất trí sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao cho các sáng kiến hỗ trợ thương mại, đặc biệt là trong nỗ lực hướng tới phát triển một kế hoạch hành động toàn diện để thuận lợi hóa thương mại thông qua Ủy ban Tham vấn chung về Thuận lợi hóa Thương mại ASEAN (ATF-JCC). ATF-JCC sẽ bao gồm khu vực công và tư nhân, trong đó sự tham gia của khu vực tư nhân giúp thúc đẩy vai trò chủ động hơn trong việc xác định các vấn đề cụ thể cũng như nhằm tạo điều kiện để giảm hoặc loại bỏ các rào cản phi thuế quan trong khu vực. Trong bối cảnh này, Chúng tôi cũng hoan nghênh việc phê chuẩn Hiệp định thuận lợi hóa thương mại WTO dành cho Lào, Ma-lai-xia, Xinh-ga-po và Thái Lan.

44.             Chúng tôi cũng hoan nghênh những nỗ lực khác nhằm đẩy mạnh thuận lợi hóa thương mại thông qua nhiều sáng kiến khác nhau, trong đó bao gồm Kế hoạch Tự chứng nhận ASEAN cho phép các nhà khai thác kinh tế được được cấp phép tự xác nhận xuất xứ của hàng hoá để được hưởng ưu đãi thuế quan trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, thông qua Hệ thống Kho tư liệu Thương mại ASEAN và hệ thống Một cửa ASEAN. Những sáng kiến này chứa đựng những nỗ lực của ASEAN trong việc tăng cường tính minh bạch và tiếp cận thông tin về môi trường pháp lý của mỗi nước thành viên ASEAN, và tạo thuận lợi to lớn cho việc kinh doanh trong khu vực.

45.             Chúng tôi hoan nghênh việc thành lập Các giải pháp Đầu tư, Dịch vụ và Thương mại ASEAN (ASSIST), một công cụ tham vấn qua internet và không ràng buộc để giải quyết nhanh và hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của các công ty và doanh nghiệp trong khu vực hoặc liên quan đến việc triển khai các hiệp định kinh tế ASEAN. Điều này sẽ cung cấp một sân chơi cần thiết cho khu vực tư nhân để phản ánh mối quan tâm của họ về kinh doanh tại khu vực một cách có hệ thống hơn, kịp thời và hiệu quả về mặt chi phí.

46.             Ghi nhận sự cần thiết phải tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực và giảm thiểu các rào cản đối với thương mại, ASEAN cam kết chắc chắn với việc loại bỏ các rào cản phi thuế quan. Trong bối cảnh này, Chúng tôi hoan nghênh các nỗ lực đang được triển khai bởi Ủy ban Tham vấn ASEAN về Tiêu chuẩn và Chất lượng nhằm đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật của thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và quá trình chuẩn hóa các quy định pháp lý để tạo điều kiện cho dòng tự do hàng hóa trong khu vực.

47.             Chúng tôi ghi nhận rằng các lĩnh vực dịch vụ đóng góp đáng kể sản lượng và việc làm cho nền kinh tế ASEAN, và các lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng sẽ cung cấp động lực tăng trưởng cho khu vực. Việc tự do hóa ngành dịch vụ vẫn là một ưu tiên. Chúng tôi hoan nghênh các tiến bộ đạt được trong việc hoàn chỉnh Gói Nghị định thư thực hiện Hiệp định khung ASEAN lần thứ 10 về Dịch vụ (AFAS) trong đó kết hợp lịch trình và kế hoạch các bước trong giai đoạn 2015-2017.

48.             Chúng tôi cũng ghi nhận việc hoàn thành tám (8) Thỏa thuận Thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kỹ thuật, dịch vụ điều dưỡng, Dịch vụ kiến trúc, Dịch vụ kế toán, dịch vụ nha khoa, dịch vụ y tế, Khảo sát và Du lịch chuyên nghiệp, góp phần tạo thuận lợi cho việc tự do các ngành dịch vụ thông qua việc di cư tạm thời của các chuyên gia và công nhân lành nghề. Chúng tôi hướng tới thực hiện hiệu quả các MRA và hoàn thiện MRA về Khảo sát Chất lượng. Ghi nhận rằng MRA rất cần thiết cho sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ, Chúng tôi hướng tới việc tạo ra các MRA mới hoặc thừa nhận lẫn nhau về trình độ chuyên môn của các chuyên gia và công nhân lành nghề, tùy từng trường hợp áp dụng, để tăng cường hơn nữa các cơ chế hiện có, trong bối cảnh di cư lao động tạm thời, hướng tới đạt được mục tiêu cuối cùng là tự do hóa ngành dịch vụ.

49.             Chúng tôi hoan nghênh việc hoàn thành rà soát các danh sách bảo lưu của Bru-nây Đa-rút-xa-lam, In-đô-nê-xia, Lào, Mi-an-ma trong khuôn khổ Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN, góp phần hướng tới cải thiện hơn nữa cơ chế đầu tư của từng nước. Chúng tôi cũng hoan nghênh những nỗ lực đang được triển khai bởi các nước thành viên ASEAN để tiếp tục cải thiện cơ chế đầu tư thông qua những cải cách kinh tế và các biện pháp khác tạo thuận lợi cho đầu tư. Trong bối cảnh này, Chúng tôi hoan nghênh việc đưa ra Báo cáo đầu tư ASEAN 2015.

50.             Chúng tôi ghi nhận 8 Quốc gia Thành viên ASEAN đã ban hành luật cạnh tranh phù hợp với mục tiêu thúc đẩy một nền văn hóa cạnh tranh, các chế tài và luật pháp công bằng. Chúng tôi hoan nghênh thành tựu này và các hoạt động của ASEAN nhằm củng cố môi trường pháp lý phục vụ cạnh tranh và năng lực cốt lõi trong việc thực thi. Chúng tôi hoan nghênh Kế hoạch Cạnh tranh ASEAN 2016-2025 hướng tới chế độ cạnh tranh hiệu quả hơn, một khu vực có nhận thức tốt hơn và sự hợp tác khu vực và hài hòa hóa lớn hơn.

51.             Chúng tôi nhận thấy Kế hoạch Hành động về Quyền Sở hữu Trí tuệ ASEAN 2011-2015 là một thành tố quan trọng nhằm biến ASEAN thành một khu vực cạnh tranh và sáng tạo thông qua việc sử dụng tài sản trí tuệ và ghi nhận những kết quả đạt được. Chúng tôi vui mừng với việc thông qua Kế hoạch Hành động Quyền Sở hữu Tài sản Trí tuệ ASEAN 2016-2025, nhằm thúc đẩy các mô hình và thực tiễn kinh doanh hiện đại tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ “đẳng cấp thế giới” hiệu quả và tăng cường các cơ chế khu vực nhằm hỗ trợ hệ sinh thái IP cũng như việc sáng tạo các tài sản IP và thương mại hóa các sản phẩm này.

52.             Chúng tôi nhận thấy việc bảo vệ người tiêu dùng là một phần không thể thiếu của một thị trường công bằng, hiêu quả, và hiện đại, và 9 nước Thành viên ASEAN đã áp dụng luật bảo vệ người tiêu dùng. Tiếp theo, chúng tôi vui mừng ghi nhận Kế hoạch hành động ASEAN để Bảo vệ Người tiêu dùng 2016-2025 sẽ cho phép ASEAN hướng tới một khuôn khổ bảo vệ người tiêu dung chung, xây dựng lòng tin cho công dân ASEAN vào AEC, gắn kết người tiêu dùng với các chính sách của ASEAN và tối đa hóa các lợi ích của AEC cho người tiêu dùng và doanh nhân.

53.             Chúng tôi ghi nhận những kết quả của Dự án Người tìm đường ASEAN nhằm giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải thông qua sự gắn kết trực tiếp giữa các công ty và chính phủ. Dự án này đã tạo điều kiện cho các công ty của ASEAN không chỉ mở rộng thị trường mà còn cho phép các công ty thành lập các liên minh chiến lược và liên doanh.

54.             Với nỗ lực thúc đẩy thanh niên tham gia vào các hoạt động kinh doanh, chúng tôi nhận thấy cần thiết phải thiết lập một sân chơi để thúc đẩy mạng lưới kết nối và chia sẽ thực tiễn tốt nhất giữa các doanh nghiệp trẻ trong khu vực. Chúng tôi hoan nghênh việc thành lập Mạng lưới Doanh nghiệp trẻ ASEAN (AYEN) nhằm thúc đẩy sự tham gia của thanh niên vào AEC thông qua các chương trình ưu tiên của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN.

Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN

55.             Chúng tôi hoan nghênh vai trò nâng cao của Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-ABAC) trong các nỗ lực hội nhập khu vực, bao gồm tham gia quảng bá AEC tới các bên liên quan trong khu vực và hợp tác với hội đồng kinh doanh nước người để thúc đẩy AEC. Chúng tôi hoan nghênh những đóng góp và ý kiến đáng quý nhằm làm sâu sắc tiến trình hội nhập kinh tế trong Kế hoạch Tổng thể AEC 2025. Chúng tôi chúc mừng Hội đồng vì đã tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao về Đầu tư và Kinh doanh ASEAN 2015 và Giải thưởng Kinh doanh ASEAN. Giải thưởng Kinh doanh ASEAN sẽ khuấy động các công ty nội khối, nhất là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cạnh tranh và sáng tạo hơn. Chúng tôi bày tỏ hy vọng Hội đồng sẽ tiếp tục giữa vai trò tích cực trong việc phối hợp chặt chẽ với các chính phủ trong khu vực tăng cường năng lực cạnh tranh kinh tế của ASEAN.

Quan hệ Kinh tế Đối ngoại

56.             Chúng tôi hoan nghênh những kết quả đạt được trong việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Tư do ASEAN Cộng Một (FTAs), bao gồm việc kết ký Nghị định thư Thứ Ba về sửa đổi Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN – Hàn Quốc và Thực hiện Nghị định thư thứ Nhất để sửa đổi Hiệp định Thiết lập Khu vực Mậu dịch tư do ASEAN – Ốt-x-trây-lia – Niu Di-lân. Chúng tôi ghi nhận những kết quả đạt được trong đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Chúng tôi tuyên dương các Bộ trưởng kinh tế RCEP với sự hướng dẫn kịp thời thông qua hai hội nghị cấp Bộ trưởng tại Cua-la Lăm-pơ tháng 7 và tháng 8/2015 nhằm hoàn tất các định hướng đàm phán các lĩnh vực cốt lõi về thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ và đầu tư. Tiếp theo bước đột phá này, những đàm phán thực chất trong các lĩnh vực cốt lõi, cũng như các vòng đàm phán về văn bản, sẽ được tăng cường. Chúng tôi giao nhiệm vụ cho các Bộ trưởng và các nhà đàm phán nỗ lực hơn nữa và Chúng tôi mong đợi các vòng đàm phán RCEP sẽ hoàn tất vào năm 2016.

Đối thoại các Nhà Lãnh đạo Toàn cầu ASEAN

57.             Chúng tôi ghi nhận rằng hầu hết đầu tư về cơ sở hạ tầng trong khu vực đều do chính phủ chỉ đạo với sự tham gia hạn chế của các nhà đầu tư. Chúng tôi ghi nhận rằng nhu cầu về cơ sở hạ tầng theo kế hoạch của khu vực không thể chỉ do chính phủ tài trợ mà cần nghiên cứu các phương thức thay thế khác. Trong bối cảnh đó, chúng tôi hoan nghênh việc đối thoại với các nhà đầu tư toàn cầu để tập hợp các nhà đầu tư tư nhân tài trợ cho các dự án phát triển hạ tầng ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN (AFMM)

58.             Chúng tôi hoan nghênh cuộc họp chung đầu tiên của các Bộ trưởng Tài chính ASEAN và các Thống đốc ngân hàng Trung ương (AFMGM) được tổ chức vào tháng 3/2015, đã thông qua việc thiết lập AFMGM là cơ chế thường trực nhằm tăng cường hợp tác về chính sách kinh tế vĩ mô khu vực và hội nhập tài chính, tuỳ từng lĩnh vực phù hợp. Chúng tôi vui mừng ghi nhận những kết quả nổi bật của AFMGM trong việc hoàn thành các mục tiêu của Cộng đồng Kinh tế ASEAN 2015, bao gồm việc hoàn tất Khuôn khổ Hội nhập Ngân hàng ASEAN (ABIF) và vận hành Khung ASEAN về các Đề xuất Kế hoạch Đầu tư chung xuyên biên giới (CIS). Chúng tôi hoanh nghênh cam kết của AFMGM về xây dựng các kế hoạch hội nhập tài chính ASEAN sau 2015, đặc biệt là về tự do hóa hơn nữa ngành bảo hiểm và xây dựng Kế hoạch hành động 5 năm nhằm tăng cường kết nối thị trường vốn trong khu vực. Chúng tôi hoan nghênh quyết định của AFMGM coi gói tài chính là một ưu tiên về chính sách trong hợp tác tài chính ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp ASEAN (AMAF)

59.             Chúng tôi hài lòng ghi nhận những thành tựu đã đạt được trong hợp tác ASEAN về lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp, đặc biệt là việc các Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN đã thông qua các tiêu chuẩn, hướng dẫn, thông lệ tốt của ASEAN nhằm đảm bảo các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao và an toàn, hỗ trợ việc buôn bán những nông sản này. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch Chiến lược về Hợp tác ASEAN về Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp 2016-2025, với mục tiêu hiện thực hóa “ngành lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp (FAF) cạnh tranh, toàn diện, ổn định và bền vững hội nhập với nền kinh tế toàn cầu dựa trên một thị trường chung và cơ sở sản xuất chung góp phần đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng và sự thịnh vượng trong Cộng đồng ASEAN. Chúng tôi cũng hoan nghênh Tuyên bố của các Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN về Dinh dưỡng và An ninh Lương thực, đặt ra những chiến lược hành động chính ở cả cấp quốc gia và khu vực để giải quyết hiệu quả những mối đe dọa đã có và đang nổi lên về an ninh lương thực và đạt được mức độ dinh dưỡng tương đối cho mọi người dân ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN (AMEM)

60.             Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua giai đoạn một của Kế hoạch Hành động ASEAN về Hợp tác Năng lượng (APAEC 2016-2025) bao gồm giai đoạn 2016-2020 tập trung tăng cường hợp tác an ninh năng lượng ASEAN và hướng tới hội nhập và kết nối khu vực sâu rộng hơn. Chúng tôi nhận thấy kế hoạch APAEC mới được xây dựng dựa trên các thành tựu của các APAECs trước đây bằng cách  mài dũa và làm sâu sắc hợp tác ở 7 lĩnh vực chiến lược, gồm (i) Mạng lưới điện ASEAN thông qua việc khởi động thương mại điện đa phương ở ít nhất một tiểu vùng trong ASEAN, (ii) Đường ống dẫn ga xuyên ASEAN thông qua việc tăng cường kết nối đường ống và các trạm bơm ga; (iii) Công nghệ than và than sạch; (iv) năng lượng có thể tái tạo thông qua việc tăng thị phần trong cơ cấu năng lượng ASEAN; (v) kế hoạch và chính sách khu vực và (vii) năng lượng hạt nhân dân sự thông qua việc tăng cường năng lực về an toàn và năng lượng hạt nhân. Chúng tôi ghi nhận dự thảo Bản hướng dẫn Thực hiện đối với Hiệp định An ninh Dầu ASEAN (APSA) – Các biện pháp phản ứng khẩn cấp có điều phối (CERM) để giải quyết những trường hợp khẩn cấp hoặc những gián đoạn có thể xảy ra đối với nguồn cung cấp dầu và khí trong khu vực, dự kiến sẽ được hoàn thành trước Hội nghị đặc biệt các Quan chức Cao cấp về Năng lượng (SOME) vào Tháng 01/2016.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoáng sản (AMMin)

61.             Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch Hành động về Hợp tác Khoáng sản ASEAN (AMCAP) III (2016-2025), Giai đoạn 1 (2016-2020) sẽ tăng cường sự năng động của ngành khoáng sản ASEAN với các chiến lược hồi sinh hướng đến thúc đẩy thương mại và đầu tư về khoáng sản, thúc đẩy phát triển khoáng sản bền vững toàn xã hội và môi trường, củng cố năng lực về nhân sự và thể chế trong ngành Khoáng sản ASEAN và duy trì Cơ sở Dữ liệu cập nhật và hiệu quả. Chúng tôi cũng ghi nhận việc thông qua Quy trình và Thủ tục của Quỹ Tín thác Khoáng sản ASEAN (AMTF) để hỗ trợ việc thực hiện chương trình hợp tác khoáng sản ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Giao thông ASEAN (ATM)

62.             Chúng tôi hoan nghênh việc ký Nghị định thư thực hiện Gói Cam kết thứ Chín về Dịch Vụ Vận tải Hàng không trong khuôn khổ Hiệp định Khung ASEAN về Dịch vụ và thông qua Kế hoạch Chiến lược Vận tải ASEAN 2016-2025 và Chiến lược An toàn Đường bộ Khu vực ASEAN. Kế hoạch Chiến lược Vận tải ASEAN có vai trò như tài liệu chính sách khu vực hướng tới vận tải ASEAN mở rộng kết nối, hiệu quả, hội nhập, an toàn và bền vững. Chúng ta hoan nghênh việc thực hiện Nghị định thứ 2 về Hiệp định Vận tải Hàng không ASEAN – Trung Quốc về các Quyền giao thông Tự do thứ Năm ngày 08/9/2015 nhằm tự do hóa hơn chế độ dịch vụ vận tải hàng không giữa ASEAN và Trung Quốc. Chúng tôi mong đợi việc các Quốc gia Thành viên ASEAN còn lại sớm thông qua các hiệp định bầu trời mở ASEAN trong năm 2015 nhằm hỗ trợ Cộng đồng Kinh tế ASEAN, và làm sâu sắc hợp tác hàng không ASEAN với các bên Đối tác Đối thoại của ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Công nghệ Thông tin và Viễn thông ASEAN (TELMIN)

63.             Chúng tôi hài lòng về việc hoàn thành thành công Kế hoạch Tổng thể ICT ASEAN 2015 và những đóng góp của kế hoạch này cho việc thiết lập mạng ICT đổi mới và nhiều chức năng hơn hướng tới một ASEAN hội nhập, năng động, toàn diện. Chúng tôi hy vọng cuối năm nay sẽ thông qua Kế hoạch Tổng thể về ICT ASEAN 2020, hướng dẫn hợp tác ASEAN về ICT từ 2016-2020 hướng tới nền kinh tế kỹ thuật số, sáng tạo, truyền tải nhanh và an toàn; và tạo điều kiện cho một Cộng đồng ASEAN hội nhập, toàn diện và bền vững.

Khu vực Tăng trưởng trong khu vực

64.             Chúng tôi ghi nhận việc gia tăng hợp tác giữa ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng ở cấp ban thư ký nhằm nỗ lực đồng bộ các sáng kiến tiểu vùng với các cam kết khu vực. Nhận thấy vai trò quan trọng của các khu vực tăng trưởng tiểu vùng trong việc hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển, chúng tôi mong đợi một hướng tiếp cận chiến lược nhằm củng cố các liên kết thể chế và cải thiện điều phối khi thực hiện Kế hoạch Công tác Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI)

 

CỘNG ĐỒNG VĂN HÓA XÃ HỘI

65.             Chúng tôi đánh giá cao báo cáo của Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN (ASCC) trình lên Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 và ghi nhận việc thực hiện thành công Kế hoạch Tổng thể về Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN (2009-2015) nhằm tăng cường mức sống, sức khỏe và phúc lợi của các dân tộc trong khu vực Đông Nam Á.

66.             Chúng tôi hoan nghênh việc tổ chức Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN lần thứ 14 vào ngày 7/11/2015 ở Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia và đánh giá cao việc thông qua Kế hoạch Tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2025. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng những thành tố và các biện pháp chiến lược trong bản Kế hoạch Tổng thể ASCC mới sẽ mở ra một môi trường sống tốt đẹp hơn cho các dân tộc ASEAN.

Giải thưởng Nhân dân ASEAN

67.             Chúng tôi ghi nhận những thành tựu của 10 Đại diện Quốc gia của Giải thưởng Nhân dân ASEAN, những người đã có những đóng góp xuất sắc và truyền cảm hứng trong bối cảnh rộng hơn về nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN, trong đó bao gồm các lĩnh vực phát triển chính trị, văn hoá-xã hội, hội nhập kinh tế, phụ nữ và trẻ em, thanh niên và môi trường sống, giáo dục, công tác tình nguyện, phát triển cộng đồng và trao quyền cho con người.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo (AMMRDPE)

68.             Chúng tôi tái khẳng định cam kết về trao quyền cho cộng đồng hướng đến môi trường sống bền vững cho người dân ASEAN. Chúng tôi hài lòng ghi nhận việc thực hiện thành công Kế hoạch Hành động Khung ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo (2011-2015), định hướng nỗ lực của các Quốc gia ASEAN nhằm hỗ trợ phát triển bền vững các vùng nông thôn và đóng góp vào việc xóa nghèo và thiếu an ninh lương thực ở nông thôn trong khu vực ASEAN. Chúng tôi hài lòng với kết quả của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 9 về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo được tổ chức tại Viêng-chăn, Lào từ 13-17/11/2015 và khuyến khích các Quốc gia Thành viên ASEAN tập trung sự quan tâm vào người nghèo ở nông thôn về khía cạnh gia tăng năng suất, nâng cao thu nhập, cung cấp dịch vụ và bảo trợ xã hội, cải thiện cách tiếp cận cũng như chất lượng của hạ tầng nông thôn quan trọng, cung cấp các ưu đãi và mở rộng việc làm có lợi cho nông dân và ngư dân. Chúng tôi cũng đánh giá cao và ghi nhận việc thông qua về nguyên tắc Kế hoạch hành động Khung ASEAN về Phát triển nông thôn và Xóa đói giảm nghèo (2016-2020).

69.             Chúng tôi ghi nhận Báo cáo Đánh giá thành tựu về các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và các Ưu tiên phát triển khu vực ASEAN, phản ánh tiến độ đạt được các mục tiêu MDGs của các nước thành viên ASEAN, và các cơ hội và thách thức chính nhằm đảm bảo phát triển bền vững trong khu vực trong kỷ nguyên sau 2015.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Môi trường (AMME)

70.             Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác hiệu quả về môi trường và biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Chúng tôi hài lòng ghi nhận kết quả của hội nghị Bộ trưởng ASEAN lần thứ 13 về Môi trường được tổ chức ở Việt Nam từ ngày 26-30/11/2015. Chúng tôi cũng thông qua Tuyên bố ASEAN về Chương trình nghị sự về Bền vững môi trường và Biến đổi khí hậu sau 2015, tái khẳng định cam kết của ASEAN nhằm xử lý các thách thức về môi trường và biến đổi khí hậu hiện tại và mới nổi lên.

71.             Chúng tôi thông qua Tuyên bố chung ASEAN về Biến đổi khí hậu và bày tỏ hy vọng về một kết quả thành công của phiên thứ 21 của Hội nghị các Bên tham gia Công ước khung LHQ về Niến đổi khí hậu (UNFCCC) tại Pa-ri vào tháng 12/2015 phản ánh các nguyên tắc chung nhưng có khả năng tương ứng và trách nhiệm khác biệt, xét trên các hoàn cảnh khác nhau của các quốc gia và nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển bền vững.

72.             Chúng thảo luận về tình trạng khói bụi gần đây ảnh hưởng đến nhiều nước thành viên ASEAN. Chúng tôi tái khẳng định cam kết vì các mục tiêu và nguyên tắc của Hiệp định ASEAN về Ô nhiễm Khói bụi xuyên biên giới (AATHP).  Chúng tôi ghi nhận kết quả của Cuộc họp lần thứ 11 Diễn đàn các bên liên quan về AATHP ngày 20/10/2015 tại Hà Nội, Việt Nam. Chúng nhất trí chia sẻ thông tin liên quan đến các chính sách và luật quốc gia, phù hợp với AATHP. Chúng tôi hi vọng sớm thành lập và vận hành Trung tâm Điều phối về Ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới tại In-đô-nê-xia. Chúng tôi cũng ghi nhận các sáng kiến của Uỷ ban Chỉ đạo cấp Bộ trưởng tiểu khu vực vềc các quốc gia có Ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới (MSC) và khuyến khích các bên có các hành động cần thiết để sớm vận hành Hệ thống Kiểm soát khói bụi tiểu khu vực ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phúc lợi và Phát triển xã hội (AMMSWD)

73.             Chúng tôi thông qua Tuyên bố Cua-la Lăm-pơ về Già hóa: Trao quyền cho người cao tuổi trong ASEAN, nhấn mạnh cam kết thúc đẩy một môi trường lành mạnh, năng động, và hữu ích cho người cao tuổi trong khu vực ASEAN. Chúng tôi hài lòng ghi nhận việc triển khai thành công Khung chiến lược về Phúc lợi xã hội và phát triển 2011-2015 và việc hoàn thiện Khung chiến lược 2016-2020.

74.             Chúng tôi thông qua ba khuông khổ khu vực nhằm hiện thực hoá các cam kết của các nhà Lãnh đạo: Khuôn khổ khu vực và Kế hoạch hành động triển khai Tuyên bố ASEAN 2013 về Tăng cường an sinh xã hội nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân ASEAN đến năm 2025, Kế hoạch hành động khu vực về chống bạo lực đối với trẻ em nhằm triển khai Tuyên bố 2013 về chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em trong ASEAN.

75.             Chúng tôi giao cho các Bộ trưởng phối hợp tăng cường an sinh xã hội và đẩy mạnh hợp tác để giải quyết các nhu cầu và lợi ích cũng như tạo điều kiện tiếp cận bình đẳng các cơ hội và nâng cao chất lượng cuộc sống và tiêu chuẩn sinh hoạt cho phụ nữ, trẻ em, người gia, người tàn tật trong Cộng đồng ASEAN.

Uỷ ban ASEAN về Thúc đẩy và Bảo vệ các quyền của phụ nữ và trẻ em (ACWC)

76.             Chúng tôi thông qua Kế hoạch hành động khu vực về chống bạo lực đối với Phụ nữ (RPA-EVAW) và Kế hoạch hành động khu vực về chống bạo lực đối với trẻ em (RPA-EVAC) phản ánh thái độ không đồng tình của ASEAN với tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em. Chúng tôi giao ACWC và các cơ quan ASEAN liên quan ở cả 3 trụ cột triển khai các hành động nhằm ngăn chặn và xoá bỏ tất cả các hình thức bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em ở các lĩnh vực tương ứng. Chúng tôi ghi nhận các chiến dịch công hàng năm của ACWC nhằm phản đối tình trạng bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, hưởng ứng Ngày Quốc tế về chống bạo lực đối với phụ nữ 25/11.

Hội thảo ASEAN về các Vấn đề Công vụ (ACCSM)

77.             Ghi nhận tầm quan trọng của quản trị tốt trong việc thúc đẩy phát triển bền vững, chúng tôi ý thức được nhu cầu cải cách dịch vụ dân sự và tiếp xúc nhiều hơn với người dân ASEAN. Chúng tôi hài lòng với việc ký kết Tuyên bố chung Putrajaya về các ưu tiên sau 2015 của ASEAN – hướng tới Nền Công vụ ASEAN lấy người dân làm trung tâm trong Phiên họp hẹp những Người đứng đầu nền Công vụ ASEAN vào ngày 17/11/2015. Tuyên bố chung Putrajaya thể hiện sứ mệnh của Nền Công vụ của các nước thành viên ASEAN hướng tới nền công vụ lấy người dân làm trung tâm để hỗ trợ Cộng đồng ASEAN sau 2015. Chúng tôi hoan nghênh ACCSM đã hoàn thành Kế hoạch công tác ACCSM 2008-2015 và Kế hoạch công tác ACCSM+3 2012-2015, và cập nhật chủ đề của 6 Trung tâm Nguồn ASEAN nhằm đảm bảo đáp ứng các nhu cầu về xây dựng năng lực của các nước thành viên ASEAN.

78.             Chúng tôi vui mừng ghi nhận rằng cùng với Phiện họp hẹp, hai (2) sự kiện khác đã được tổ chức đồng thời, cụ thể là Hội thảo Đổi mới Công vụ ASEAN (ACSIC) từ 18-19/11/2015 và Hội thi Công vụ ASEAN (ACS-Games) từ 16-19/11/2015. Các sự kiện này đã thành công trong việc tạo dựng mối quan hệ gần gũi hơn và mối liên kết giữa các Cơ quan Công vụ của các nước thành viên ASEAN, thông qua chương trình giao lưu thể thao, chia sẻ các thông lệ và sáng kiến tốt nhất.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phụ nữ (AMMW)

79.             Chúng tôi hài lòng với kết quả của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Phụ nữ (AMMW) lần thứ 2 được tổ chức tại Ma-ni-la, Phi-líp-pin ngày 23/10/2015 và tái khẳng định cam kết thực hiện các bước đi vững chắc nhằm giải quyết bất bình đẳng giới trong lĩnh vực an ninh-chính trị, kinh tế và văn hoá-xã hội thông qua việc lồng ghép các quan điểm về giới. Chúng tôi ghi nhận sự việc soạn thảo Kế hoạch công tác Uỷ ban ASEAN về Phụ nữ (ACW) 2016-2020 nhằm định hướng các nỗ lực tương lai nhằm ổn định lợi ích và vượt qua các thách thức cố hữu và đang nổi lên trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ.

80.             Chúng tôi đánh giá cao việc tổ chức Diễn đàn về Tiếng nói của Phụ nữ ASEAN: tìm kiếm cơ hội kinh doanh cho phụ nữ nông thôn với sự tham gia của Phu nhân/Phu quân những Người đứng đầu chính phủ/nhà nước bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27 nhằm thúc đẩy việc trao quyền cho phụ nữ nông thôn như vai trò đầu tầu của các Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ trong khu vực ASEAN. Chúng tôi khuyến khích Hội nghị các Bộ trưởng ASEAN về Phát triển nông thôn và Xoá đói giảm nghèo xem xét các khuyến nghị của Diễn đàn trên nhằm thúc đẩy hơn việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ nông thông trong khu vực.

81.             Chúng tôi cũng đánh giá cao việc tổ chức Hội thảo ASEAN về Phụ nữ trong lĩnh vực Chính trị: Thú đẩy sự hiện diện thông qua kết nối và đổi mới, được tổ chức tại Cua-la Lăm-pơ ngày 17/10/2015. Chúng tôi ý thức được nhu cầu xây dựng một mạng lưới phụ nữ ASEAN có hoạt động trong lĩnh vực chính trị cũng như nhu cầu tham gia lớn hơn của phụ nữ vào các vị trí ra quyết định và các lộ trình bầu cử, thông qua kết nối và đổi mới.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thanh niên (AMMY)

82.             Chúng tôi ghi nhận vai trò quan trọng của thanh niên trong hiện thực hóa một Cộng đồng ASEAN thịnh vượng và hài lòng với kết quả của Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thanh niên (AMMY) lần thứ 9 được tổ chức tại Siêm-riệp, Căm-pu-chia vào ngày 4/6/2015. Chúng tôi khuyến khích AMMY đảm bảo sự đóng góp của giới trẻ vào Cộng đồng ASEAN sau 2015 và tiếp tục thực hiện các đánh giá về kết quả và hiệu quả thực hiện các sáng kiến liên quan đến thanh niên thông qua việc thành lập Chỉ số Phát triển Thanh niên ASEAN (AYDI).

83.             Chúng tôi hoan nghênh nỗ lực của Ma-lai-xia trong việc tăng cường sự tham gia có ý nghĩa của thanh niên trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua việc tổ chức thành công Hội nghị Lãnh đạo trẻ ASEAN tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia từ 18-20/11/2015, tạo cơ hội để các lãnh đạo trẻ từ ASEAN và các nước đối tác của ASEAN gặp gỡ và trao đổi về các vấn đề liên quan, đồng thời ủng hộ các giải pháp mang tinh thần thực sự của một cộng đồng khu vực ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý Thiên tai (AMMDM)

84.             Chúng tôi tái khẳng định cam kết xây dựng sức mạnh tổng thể của các nước thành viên ASEAN nhằm giảm các nguy cơ về thiên tai và ứng phó với thảm hoạ một cách hiệu quả và hợp lý, trong khi thúc đẩy việc khôi phục sau thảm hoạ giữa các bên liên quan. Chúng tôi tái nhấn mạnh sự ủng hộ đối với việc tăng cường vai trò của Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo và Quản lý Thiên Tai (Trung tâm AHA) trong việc điều phối và hỗ trợ công việc quản lý thiên tai của các nước thành viên ASEAN. Chúng tôi hoan ngênh nỗ lực của Nhóm Đặc trách chung ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo và Giải cứu thiên tai (HADR) trong việc tạo ra sự gắn kết trong việc lên kế hoạch và xây dựng năng lực giữa các cơ quan liên quan của ASEAN. Chúng tôi khuyến khích những nỗ lực về Giảm thiểu Nguy cơ Thiên tai (DRR) thông qua phát triển bền vững và thích nghi với biến đổi khí hậu. Chúng tôi hoan nghênh việc thể chế hóa Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý Thiên tai (AMMDM) thường niên và kỳ vọng vào các cuộc thảo luận sâu hơn liên quan đến xây dựng năng lực ứng phó với thảm hoạ khu vực của ASEAN tại AMMDM lần thứ 3 và các Hội nghị liên quan, sẽ được tổ chức tại Phnôm Pênh, Căm-pu-chia từ 14-18/12/2015.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thông tin (AMRI)

85.             Chúng tôi nhất trí rằng việc tăng cường hợp tác truyền thông và sử dụng có trách nhiệm mạng xã hội sẽ góp phần nâng cao nhận thức về ASEAN, tăng hiểu biết về những lợi ích của việc hội nhập ASEAN cũng như sự đoàn kết giữa những người dân ASEAN. Chúng tôi khuyến khích Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thông tin (AMRI) tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vự thông tin và truyền thông bằng cách tận dụng tất cả các phương thức truyền thông.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Văn hóa và Nghệ thuật (AMCA)

86.             Chúng tôi ý thức được rằng sự đa dạng văn hóa trong ASEAN là một thành tố quan trọng trong việc xây dựng một Cộng đồng ASEAN lấy người dân làm trung tâm. Chúng tôi giao các Bộ trưởng ASEAN chuyên trách về Văn hóa và Nghệ thuật tiếp tục tăng cường hợp tác văn hóa và nghệ thuật với mục tiêu thúc đẩy bản sắc ASEAN. Chúng tôi hoan nghênh việc thành lập Trung tâm Văn hoá ASEAN tại Băng-cốc, là Trung tâm Văn hoá ASEAN đầu tiên tại Đông Nam Á, thực hiện một trong nhưng mục tiêu chiến lược của Kế hoạch Tổng thể CĐ Văn hoá-Xã hội ASEAN (2009-2015) nhằm thúc đẩy việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hoá của ASEAN, đảm bảo tiếp tục tăng cường nhận thức và hiểu biết của người dân ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Y tế (AHMM)

87.             Chúng tôi khẳng định lại quyết tâm hoàn thành tầm nhìn “Một Cộng đồng ASEAN khỏe mạnh, quan tâm, và bền vững” và ghi nhận những thành tựu trong việc thực hiện Khung Chiến lược ASEAN về Phát triển Y tế 2010-2015. Chúng tôi ghi nhận tầm quan trọng của việc tăng cường chăm sóc sức khỏe thiết yếu để đạt được phổ cập y tế tại các quốc gia thành viên ASEAN và bày tỏ sự ủng hộ đối với việc đạt được các mục tiêu của Chương trình nghị sự Phát triển Y tế ASEAN sau 2015. Chúng tôi tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác ứng phó với dịch bệnh khu vực và xây dựng các hệ thống y tế tương thích ứng phó với tất cả các mối đe doạ và nguy hiểm đang nổi lên đối với y tế.

88.             Chúng tôi ghi nhận việc thành lập Trung tâm Đánh giá các nguy cơ về an toàn thực phẩm ASEAN (ARAC) tại Ma-lai-xia là một dấu ấn quan trọng trong việc áp dụng các cơ chế đánh giá nguy cơ tổng thể, cung cấp các thông tin khoa học độc lập từ giới chuyên gia khoa học trong ASEAN để phát triển các biện pháp an toàn thực phẩm chung trong ASEAN. Điều này sẽ góp phần phát triển thực phẩm chất lượng và an toàn trong Cộng đồng ASEAN cũng như thúc đẩy thương mại lương thực trong ASEAN.

 

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Lao động (ALMM)

89.             Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của lực lượng lao động cạnh tranh và hiệu quả trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế và xã hội của ASEAN. Chúng tôi hoan nghênh những thành tựu trong việc thực hiện Chương trình công tác của Bộ trường Lao Động ASEAN 2010-2015 và việc hoàn thiện Chương trình công tác ALM 2016-2020. Chúng tôi khuyến khích thúc đẩy các sáng kiến về trách nhiệm xã hội liên quan đến lao động trong khu vực. Chúng tôi nhấn mạnh nhu cầu nâng cao điều kiện lao động an toàn thông qua việc thúc đẩy, trong nhiều biện pháp khác nhau, việc kiểm soát lao động và tình trạng sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp, thúc đẩy phát triển việc làm và kỹ năng, và đảm bảo quản lý di cư chất lượng trong khu vực. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của các Bộ trưởng Lao động ASEAN nhằm tiếp tục thảo luận hoàn thiện tuyên bố của ASEAN về Bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di cư.

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN (ASED)

90.             Chúng tôi thông qua Tuyên bố ASEAN về Giáo dục Đại học, phản ánh tầm quan trọng cấp thiết của giáo dục đại học như một trong những chất xúc tác để đạt được các mục tiêu kinh tế và văn hóa xã hội của ASEAN. Chúng tôi thể hiện cam kết với các nguyện vọng và nguyên tắc thúc đẩy một ASEAN định hướng người dân, lấy người dân làm trung tâm thông qua hợp tác về giáo dục đại học.

91.             Chúng hài lòng ghi nhận việc thực hiện thành công Kế hoạch Công tác 5 năm của ASEAN về Giáo dục (2011-2015) đã tăng cường những nỗ lực hợp tác tổng thể giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Chúng tôi giao các Bộ trưởng Giáo dục ASEAN tiếp tục tăng cường hợp tác với mục tiêu thực hiện Kế hoạch Công tác 5 năm tiếp theo của ASEAN về Giáo dục (20216-2020) nhằm tăng cường, làm sâu sắc và mở rộng hợp tác giáo dục giữa các đối tác của ASEAN và các khuôn khổ giáo dục khu vực khác. Chúng tôi hài lòng với các nỗ lực tăng cường Mạng lưới Trường đại học ASEAN (AUN) thông qua việc sửa đổi Điều lệ AUN nhân dịp kỷ niệm 20 năm AUN.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Thể thao (AMMS)

92.             Chúng tôi ghi nhận các tiến bộ đạt được trong hợp tác ASEAN về thể thao với mục tiêu thúc đẩy giao lưu xã hội và hiểu biết chung giữa người dân ASEAN. Chúng tôi khuyến khích AMMS trao đổi và đối thoại hơn nữa với các cơ quan chuyên ngành, các tổ chức giáo dục khu vực và quốc tế, các nước Đối thoại và các bên có cùng lợi ích về thể thao nhằm bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo lĩnh vực hợp tác và tối đa hoá hiệu quả phân bổ các nguồn lực.

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Khoa học và Công nghệ (AMMST)

93.             Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về Khoa học, Công nghệ và Đổi mới (APASTI) 2016-2025. Chúng tôi ý thức được sự cấp thiết cần áp dụng đổi mới khoa học nhằm đạt được sự tăng trưởng kinh tế bền vững và đối phó với các thách thức khó khan như an ninh năng lượng, an ninh lương thực, môi trường sạch, đảm bảo xử lý thảm hoạ và một ASEAN toàn diện hơn. Trên cơ sở đó, chúng tôi thể hiện cam kết mạnh mẽ ủng hộ khoa học, công nghệ và đổi mới để đạt được các mục tiêu trên. Theo đó, các kế hoạch và chương trình cụ thể, đặc biệt nhằm tăng cường việc khuyến khích tài năng và thúc đẩy tư duy kinh doanh trong thế hệ trẻ, sẽ được triển khai không chỉ nhằm đạt được mục tiêu của APASTI mà còn góp phần quan trọng trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025.

  

SÁNG KIẾN HỘI NHẬP ASEAN

94.             Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của Sáng kiến Hội nhập ASEAN (IAI) trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển và đạt được sự phát triển đồng đều trong khu vực. Chúng tôi hoan nghênh những nỗ lực đẩy nhanh việc thực hiện Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn II trong khoảng thời gian còn lại và ghi nhận những nỗ lực xây dựng Kế hoạch Công tác IAI giai đoạn III (2016-2025). Chúng tôi trông đợi việc xây dựng Chương trình nghị sự IAI sau 2015, vạch ra khung chiến lược để đưa công cuộc hội nhập của ASEAN tiến xa hơn trong 10 năm tới.

95.             Ghi nhận rằng sáng kiến IAI có tính chất liên ngành, chúng tôi khuyến khích các cơ quan ban ngành của ASEAN tham gia đầy đủ vào việc hiện thực hóa các cam kết và sáng kiến khu vực. Chúng tôi hoan nghênh sự hợp tác chặt chẽ hơn trong ASEAN và các khuôn khổ hợp tác tiểu vùng bao gồm hợp tác tiểu vùng sông Mê Công mở rộng cũng như sự hỗ trợ từ các Đối tác Đối thoại và Đối tác bên ngoài của ASEAN trong việc thực hiện các sáng kiến khu vực ASEAN.

 

KẾT NỐI ASEAN

96.             Để đảm bảo một Cộng đồng ASEAN cạnh tranh và tự cường, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường liên kết giữa các thành viên ASEAN. Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN có vai trò quan trọng nhằm đạt được sự lưu chuyển tự do con người, hàng hóa, và dịch vụ, mang người dân ASEAN đến gần nhau hơn, phù hợp với nguyện vọng của ASEAN về xây dựng một ASEAN hướng về người dân và lấy người dân làm trung tâm. Nhận thức rằng sáng kiến Kết nối ASEAN có tính chất liên ngành, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ hơn và tăng cường phối hợp, đảm bảo việc thực hiện có hiệu quả và đúng hạn các sáng kiến MPAC.

97.             Chúng tôi hoan nghênh việc tổ chức Hội thảo Kết nối ASEAN lần thứ 6 tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia vào ngày 16/10/2015 với chủ đề Chương trình nghị sự Kết nối cho một Cộng đồng ASEAN hội nhập, tạo cơ hội để thảo luận và trao đổi các quan điểm về việc xác định khuôn khổ tốt nhất để xây dựng Chương trình nghị sự về Kết nối ASEAN sau 2015. Chúng tôi ghi nhận những nỗ lực hiện tại trong việc xây dựng Chương trình nghị sự về Kết nối ASEAN sau 2015 và trông đợi Chương trình nghị sự sẽ được thông qua vào năm 2016 và việc triển khai sau đó.

Quỹ ASEAN:

98.             Chúng tôi ghi nhận Quỹ ASEAN năm 2015 đã làm việc với các đối tác chiến lược xây dựng các chương trình nhằm xây dựng bản sắc ASEAN. Các chương trình gồm Hội nghị ASEAN kiểu mẫu, Giao lưu nghệ thuật múa rối nước ASEAN (APEX), và Báo cáo ASEAN: 2015 và xa hơn, quy tụ nhiều bên liên quan gồm sinh viên, nghệ nhân, báo giới nhằm hỗ trợ người dân ASEAN nhận thức và hiểu biết về ASEAN thông qua văn hoá, các câu chuyện và ngôn ngữ với mục đích khuyến khích hợp tác, chia sẻ. Việc này cùng định hướng với Chủ đề năm Chủ tịch của Ma-lai-xia: Người dân của chúng ta, Cộng đồng của chúng ta, Tầm nhìn của chúng ta.

 

QUAN HỆ ĐỐI NGOẠI ASEAN

99.             Chúng tôi vui mừng ghi nhận những bước tiến trong quan hệ của ASEAN với các nước Đối thoại, với việc thông qua và triển khai các Kế hoạch Hành động mới nhằm tăng cường hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên.

100.        Chúng tôi hoan nghênh việc nâng cấp quan hệ đối tác với Niu Di-lân và Hoa Kỳ lên tầm chiến lược. Chúng tôi hi vọng Quan hệ đối tác Chiến lược của chúng ta sẽ góp phần quan trọng vào việc hiện thực hoá Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, tăng cường cấu trúc khu vực với ASEAN giữ vai trò trung tâm và ủng hộ kết nối khu vực, vì hoà bình và thịnh vượng trong khu vực.

101.        Chúng tôi hoan nghênh quyết định của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 48 được tổ chức vào ngày 04/08/2015 tại Cua-la Lăm-pơ, Ma-lai-xia trao thiết lập quan hệ Đối tác Đối thoại Chuyên ngành với Na-uy. Chúng tôi tin tưởng rằng quyết định này sẽ mở đường cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa ASEAN và Na-uy trong những năm tới.

102.        Chúng tôi trông đợi việc hoàn thành ba nghiên cứu độc lập về việc Ti-mo Lét-tê xin gia nhập ASEAN và những tác động đến việc xây dựng cộng đồng Chính trị - An ninh, Kinh tế, và Văn hóa – Xã hội. Chúng tôi nhấn mạnh cam kết giúp đỡ Ti-mo Lét-tê trong quá trình xây dựng năng lực, bao gồm sự tham gia của họ vào các hoạt động của ASEAN, theo những yêu tố đã được thống nhất bởi Nhóm Công tác Hội đồng Điều phối ASEAN (ACCWG) về việc Ti-mo Lét-tê xin gia nhập ASEAN.

103.        Chúng tôi nhận thức được các lợi ích ngày càng tăng của các đối tác bên ngoài trong việc thiết lập quan hệ đối tác với ASEAN. Vì vậy, chúng tôi nhất trí sẽ xem xét các đề xuất như vậy theo Hướng dẫn về Quan hệ Đối ngoại của ASEAN, bao gồm dựa trên nguyên tắc cơ bản về hiểu biết và cùng chung lợi ích nhằm hỗ trợ xây dựng Cộng đồng ASEAN và xem xét tầm quan trọng về quan điểm toàn diện dựa trên các xem xét về địa chiến lược

104.        Chúng tôi nhấn mạnh vai trò trung tâm của ASEAN trong việc định hình cấu trúc khu vực đang nổi lên và tái khẳng định cam kết thúc đẩy và tăng cường hơn nữa các quan hệ đối tác thông qua các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, bao gồm các cơ chế ASEAN+1 và ASEAN +3, Hội nghị Cấp cao Đông Á, và Diễn đàn khu vực ASEAN, EAMF và ADMM mở rộng.

 

CÁC VẤN ĐỀ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Chủ nghĩa khủng bố và Chủ nghĩa Cực đoan

105.        Chúng tôi bày tỏ nỗi buồn, lòng tiếc thương và chia sẻ sâu sắc tới gia đình các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố vô cảm tại Pa-ri vừa qua và tại các địa điểm khác trên thế giới. Chúng tôi tin tưởng rằng mỗi hành động khủng bố đều là một hành động hèn nhát và cần bị lên án mạnh mẽ. Những hành động khủng bố này như nhắc nhở chúng ta cần luôn cẩn thận và quyết liệt hơn nữa trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố. Vì vậy, chúng tôi nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn nhằm dập tắt chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực.

Biển Đông

106.        Chúng tôi tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và đảm bảo quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông.

107.        Chúng tôi chia sẻ quan ngại của một vài nhà Lãnh đạo về sự hiện diện ngày càng tăng các lực lượng quân sự và khả năng quân sự hoá các điểm đóng trú ở Biển Đông. Chúng tôi kêu gọi các bên đảm bảo duy trì hoà bình, an ninh và ổn định.

108.        Chúng tôi kêu gọi các bên duy trì và tăng cường lòng tin và sự tin cậy chung, tự kiềm chế trong việc triển khai các hoạt động, tránh các hành động làm leo thang căng thẳng, và không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ sử dụng vũ lực.

109.        Chúng tôi nhấn mạnh cam kết của các bên trong việc đảm bảo thực hiện đầy đủ và hiệu quả toàn bộ Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC). Chúng tôi thúc giục tăng cường các vòng tham vấn nhằm sớm hoàn thiện một bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Động (COC) có hiệu lực.

110.        Chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết các khác biệt và tranh chấp giữa các bên liên quan thông qua các biện pháp hoà bình, theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982.

Trung Đông

111.        Chúng tôi bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình bạo lực đang lan nhanh trên toàn bộ Bờ Tây vì những xung đột đang diễn ra giữa lực lượng an ninh Palestin và Israel. Chúng tôi kêu gọi cả hai bên kiềm chế và có ngay những hành động để tránh leo thang căng thẳng. Chúng tôi nhấn mạnh hòa giải và khoan dung là bước tiến đảm bảo đối thoại hòa bình lâu dài để giải quyết xung đột giữa Palestine và Israel. Chúng tôi tái khẳng định ASEAN ủng hộ những quyền hợp pháp của người Palestine vì một nhà nước Palestine độc lập và tự cường, dựa trên một giải pháp mà Palestine và Israle cùng chung sống trong hòa bình.  

112.        Chúng tôi tái khẳng định sẽ không có một giải pháp thay thế nào cho việc đàm phán giữa hai bên. Bối cảnh khu vực, bao gồm sự cực đoan và ngày càng lan rộng của chủ nghĩa khủng bố, khiến việc sớm kết thúc cuộc xung đột ngày càng trở lên cấp thiết hơn. Khả năng tìm kiếm giải pháp giữa hai quốc gia ngày càng bị xói mòn bởi những diễn biến thực địa. Chúng tôi kêu gọi cả hai bên thể hiện cam kết tìm kiếm giải pháp thông qua các hành động cụ thể. Chúng tôi tin tưởng rằng việc các quốc gia hoặc là các bên phi quốc gia tuân theo luật nhân đạo quốc tế và luật nhân quyền quốc tế, bao gồm cả trách nhiệm, là nền tảng cho hoà bình và an ninh ở khu vực.

Kỉ niệm lần thứ 70 của Liên Hiệp Quốc

113.        Để chào mừng kỉ niệm lần thứ 70 của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi được khích lệ bởi những thành tựu mà Liên Hiệp Quốc đã đạt được trong suốt bảy thập kỷ qua và tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc hợp tác với các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc trong việc hiện thực hoá các mục tiêu đề ra trong Hiến chương Liên Hiệp quốc. Chúng tôi hoan nghênh việc thông qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SGSs) bao gồm một loạt các mục tiêu, định hướng, chỉ số mới và mang tính toàn cầu sẽ đạt được vào năm 2030. Chúng tôi nhấn mạnh sự tương thích giữa Chương trình Nghị sự 2030 của LHQ về Phát triển Bền vững với các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN với mục đích nâng cao tiêu chuẩn sống của người dân. Theo đó, chúng tôi tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ đối tác nhiều mặt hiện có giữa ASEAN và LHQ vì lợi ích của người dân ASEAN. Chúng tôi thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào công việc của LHQ thông qua các ứng cử viên của ASEAN và hoan nghênh Tuyên bố Bộ trưởng ASEAN nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập LHQ ngày 29/9/2015.

 


Ngày đăng: 25/11/2015, 02:56 pm