BAN THƯ KÝ ASEAN QUỐC GIA VIỆT NAM

Bộ Ngoại Giao - Vụ ASEAN

Phái Đoàn Việt Nam tại ASEAN » Tin tức hoạt động

Cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng Điều hành Viện Hoà bình và Hoà giải ASEAN (AIPR)

Ngày 26/11/2015, tại Yogjakarta, Indonesia đã diễn ra Cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng Điều hành Viện Hoà bình và Hoà giải ASEAN (AIPR) với trọng...

chi tiết »

Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN lần thứ 19/2015

Ngày 18/11/2015, tại Kuala Lumpur, Malaysia, đã diễn ra Cuộc họp Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) lần thứ 19/2015. Đây là hoạt...

chi tiết »

Cuộc họp Uỷ ban Hợp tác chung ASEAN – Nhật Bản (AJJCC) lần thứ 9

Ngày 05/11/2015, Uỷ ban Hợp tác chung ASEAN-Nhật Bản (AJJCC) đã có Cuộc họp lần thứ 09 với nội dung chính là kiểm điểm và bàn định hướng...

chi tiết »

Cuộc họp đặc biệt của Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) về chủ đề Cải tiến các Cuộc họp ASEAN

Ngày 02/11/2015, Uỷ ban các Đại diện thường trực tại ASEAN (CPR) đã có phiên họp đặc biệt bàn về chủ đề Cải tiến các Cuộc họp ASEAN...

chi tiết »